19 de gener de 2016

Articles i treballs

treballant
En premsa

 • Ferran Esquilache, «Searching for the Origin: A new Interpretation for the Horta of Valencia in Times of al-Andalus», H. Kirchner, F. Sabaté (eds.), Agrarian Archaeology: Irrigation, drainage, dry agriculture and pastures in Al-Andalus, Turnhout: Brepols.
 • Ferran Esquilache, «La distribución tradicional del agua del río Turia entre las acequias de la Huerta de Valencia. Un sistema de origen bajomedieval», Historia agraria. Revista de agricultura e historia rural.
 • Ferran Esquilache, «Els poblament dels musulmans valencians entre la conquesta cristiana i l’expulsió dels moriscos», I. Donoso (ed.), Despoblats moriscos, Publicacions Universitat d’Alacant.
 • Vicent Baydal, Cristian Palomo, «”Íntegra fidelitat a Sa Majestat”. La ciutat de Barcelona davant l’esclat de la Germania valenciana», Revista Valenciana de Filologia, 5 (2021).
 • Vicent Baydal, «”Certos et speciales procuratores nostros”. Les procuradories del braç reial a les Corts valencianes del 1314», eHumanista/IVITRA, 19 (2021).
 • Vicent Baydal, «”Inmoderada e excessiva quantitat”. Los conflictos en torno a la contribución durante el proceso de formación de la fiscalidad pública del Reino de Valencia (siglos XIII-XIV)», Á. Galan, P. Ortego (eds.), Cultura fiscal y contribuyentes en las épocas medieval y moderna, Sevilla: Universidad de Sevilla.
 • Vicent Baydal, «La importància de dir-se regne i voler ser-ho. Els orígens de l’autogovern valencià a l’edat mitjana (1231-1419)», P. M. Estellés (ed.), De l’autogovern valencià en la memòria col·lectiva al dret civil valencià, València: Tirant lo Blanch.
 • Vicent Baydal, «Una època de crisis i desenvolupaments polítics a la Corona d’Aragó (1388-1429)», E. Juncosa (ed.), En temps de la reina Margarida de Prades, Tarragona: Universitat Rovira i Virgili.
 • Vicent Baydal, «La historiografía valenciana y el Archivo de la Corona de Aragón», E. Sarasa, M.L. Rodrigo-Estevan, Archivo de la Corona de Aragón: su historia y sus fondos documentales, Saragossa: Institución Fernando el Católico.
 • Vicent Baydal, «Els diputats del General abans de la Diputació del General», A. Furió, J.V. García Marsilla (eds.), La veu del Regne. Representació política, recursos públics i construcció de l’Estat. 600 anys de la Generalitat Valenciana, València: Publicacions de la Universitat de València.
 • Vicent Baydal, «La autonomía contable en el proceso de construcción de la Diputación del General del Reino de Valencia entre los siglos XIII y XIV», Mª.T. Iranzo, M. Lafuente (eds.), Contabilidad, finanzas públicas y cultura del Estado en la Corona de Aragón (siglos XIV-XVI), Madrid: Marcial Pons.
 • Vicent Baydal, «Quan les muntanyes de la Marina foren musulmanes», J.L. Monjo (ed.), El parlar de sa a Tàrbena i la Marina, Alacant: Publicacions de la Universitat d’Alacant.

2021

 • Ferran Esquilache, «Zonas de pasto y gestión de marjales en balad Balansiya. Unas hipótesis para el estudio de la ganadería andalusí desde la arqueología del paisaje», Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, 22, 95-120.
 • Ferran Esquilache, «La “fila’ de agua valenciana y otras medidas de aforo. La verdadera naturaleza de un sistema de medición de caudales de origen andalusí», Espacio, Tiempo y Forma. Serie III Historia Medieval, 34, 297-326.
 • Ferran Esquilache, «Més enllà de la ‘revolució verda’. El paper dels cultius en la formació de l’agrosistema andalusí», E. Vicedo-Rius (ed.), Cultius, especialització i mercats, Lleida: Institut d’Estudis Ilerdencs, 21-48.
 • Ferran Esquilache, «Sobre el limitado papel del Estado en la construcción y la gestión de la Huerta de Valencia en época andalusí», A. García Porras, A. Fábregas (eds), Poder y comunidades campesinas en el Islam occidental (siglos XII-XV), Granada: Ediciones Universidad de Granada, 217-246.
 • Frederic Aparisi, «Fishing in Medieval Valencia», Imago Temporis. Medium Aevum, XV (2021), 213-241.
 • Frederic Aparisi, «La carrera eclesiástica como vía de promoción social para las elites rurales. Bernat Fenollar (ca. 1425-ca. 1503)» E. Callado (coord.) , Valencianos en la Historia de la Iglesia, vol. VII, València: Facultad de Teología de Valencia S. Vicent Ferrer, 2021, 39-58.
 • Frederic Aparisi, «L’apicultura a la València medieval», E. Vicedo (ed.), Cultius, especialització i mercats. X Congrés sobre sistemes agraris, organització social i poder local, Lleida: Institut d’Estudis Ilerdencs, 2021, 113-135.
 • Vicent Baydal, «From Catalans and Aragonese to Valencians: The Role of Polities in the Making of the Medieval Valencian Identity», A. Cortijo, V. Martines (eds.), History of Catalonia and Its Implications for Contemporary Nationalism and Cultural Conflict. Perspectives from History, Linguistics, Cultural Studies and Education, Hershey (Pennsylvania): IGI Global, 2021, 30-45.
 • Vicent Baydal, «Dones catalanes en la correspondència municipal barcelonina dels segles XV i XVI. Entre el sotmetiment social, la protecció i la protesta urbana», V. J. Escartí (ed.), Vides marginals i documentació, Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2021, 81-114.

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

Translate »