19 de enero de 2016

Artículos y trabajos

treballant
En prensa

 • Ferran Esquilache, «Searching for the Origin: A new Interpretation for the Horta of Valencia in the Time of al-Andalus», H. Kirchner, F. Sabaté (eds.), Agricultural Landscapes of Al-Andalus, and the Aftermath of the Feudal Conquest, Turnhout: Brepols, 2021.
 • Ferran Esquilache, «La distribución tradicional del agua del río Turia entre las acequias de la Huerta de Valencia. Un sistema de origen bajomedieval», Historia Agraria. Revista de Agricultura, 85 (2021), en prensa (artículo prepublicado).
 • Ferran Esquilache, «Els poblament dels musulmans valencians entre la conquesta cristiana i l’expulsió dels moriscos», I. Donoso (ed.), Despoblats moriscos, Publicacions Universitat d’Alacant, 2022.
 • Vicent Baydal, Cristian Palomo, «»Íntegra fidelitat a Sa Majestat». La ciutat de Barcelona davant l’esclat de la Germania valenciana», Revista Valenciana de Filologia, 5 (2021), 61-103.
 • Vicent Baydal, «»Inmoderada e excessiva quantitat». Los conflictos en torno a la contribución durante el proceso de formación de la fiscalidad pública del Reino de Valencia (siglos XIII-XIV)», Á. Galan, P. Ortego (eds.), Cultura fiscal y contribuyentes en las épocas medieval y moderna, Sevilla: Universidad de Sevilla.
 • Vicent Baydal, «La importància de dir-se regne i voler ser-ho. Els orígens de l’autogovern valencià a l’edat mitjana (1231-1419)», P. M. Estellés (ed.), De l’autogovern valencià en la memòria col·lectiva al dret civil valencià, València: Tirant lo Blanch, 17-50.
 • Vicent Baydal, «Una època de crisis i desenvolupaments polítics a la Corona d’Aragó (1388-1429)», E. Juncosa (ed.), En temps de la reina Margarida de Prades, Tarragona: Universitat Rovira i Virgili.
 • Vicent Baydal, «La historiografía valenciana y el Archivo de la Corona de Aragón», E. Sarasa, M.L. Rodrigo-Estevan, Archivo de la Corona de Aragón: su historia y sus fondos documentales, Saragossa: Institución Fernando el Católico.
 • Vicent Baydal, «Els diputats del General abans de la Diputació del General», A. Furió, J.V. García Marsilla (eds.), La veu del Regne. Representació política, recursos públics i construcció de l’Estat. 600 anys de la Generalitat Valenciana, València: Publicacions de la Universitat de València.
 • Vicent Baydal, «La autonomía contable en el proceso de construcción de la Diputación del General del Reino de Valencia entre los siglos XIII y XIV», Mª.T. Iranzo, M. Lafuente (eds.), Contabilidad, finanzas públicas y cultura del Estado en la Corona de Aragón (siglos XIV-XVI), Madrid: Marcial Pons.
 • Vicent Baydal, «Quan les muntanyes de la Marina foren musulmanes», J.L. Monjo (ed.), El parlar de sa a Tàrbena i la Marina, Alacant: Publicacions de la Universitat d’Alacant.

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

Translate »