19 de January de 2016

Articles and works

treballant
In press

  • Ferran Esquilache, «Searching for the Origin: A new Interpretation for the Horta of Valencia in the Time of al-Andalus», H. Kirchner, F. Sabaté (eds.), Agricultural Landscapes of Al-Andalus, and the Aftermath of the Feudal Conquest, Turnhout: Brepols, 2021.
  • Ferran Esquilache, «Els poblament dels musulmans valencians entre la conquesta cristiana i l’expulsió dels moriscos», I. Donoso (ed.), Despoblats moriscos, Publicacions Universitat d’Alacant, 2022.
  • Vicent Baydal, Cristian Palomo, «”Íntegra fidelitat a Sa Majestat”. La ciutat de Barcelona davant l’esclat de la Germania valenciana», Revista Valenciana de Filologia, 5 (2021), 61-103.
  • Vicent Baydal, «”Inmoderada e excessiva quantitat”. Los conflictos en torno a la contribución durante el proceso de formación de la fiscalidad pública del Reino de Valencia (siglos XIII-XIV)», Á. Galan, P. Ortego (eds.), Cultura fiscal y contribuyentes en las épocas medieval y moderna, Sevilla: Universidad de Sevilla.
  • Vicent Baydal, «La importància de dir-se regne i voler ser-ho. Els orígens de l’autogovern valencià a l’edat mitjana (1231-1419)», P. M. Estellés (ed.), De l’autogovern valencià en la memòria col·lectiva al dret civil valencià, València: Tirant lo Blanch, 17-50.
  • Vicent Baydal, «Una època de crisis i desenvolupaments polítics a la Corona d’Aragó (1388-1429)», E. Juncosa (ed.), En temps de la reina Margarida de Prades, Tarragona: Universitat Rovira i Virgili.
  • Vicent Baydal, «La historiografía valenciana y el Archivo de la Corona de Aragón», E. Sarasa, M.L. Rodrigo-Estevan, Archivo de la Corona de Aragón: su historia y sus fondos documentales, Saragossa: Institución Fernando el Católico.
  • Vicent Baydal, «Els diputats del General abans de la Diputació del General», A. Furió, J.V. García Marsilla (eds.), La veu del Regne. Representació política, recursos públics i construcció de l’Estat. 600 anys de la Generalitat Valenciana, València: Publicacions de la Universitat de València.
  • Vicent Baydal, «La autonomía contable en el proceso de construcción de la Diputación del General del Reino de Valencia entre los siglos XIII y XIV», Mª.T. Iranzo, M. Lafuente (eds.), Contabilidad, finanzas públicas y cultura del Estado en la Corona de Aragón (siglos XIV-XVI), Madrid: Marcial Pons.
  • Vicent Baydal, «Quan les muntanyes de la Marina foren musulmanes», J.L. Monjo (ed.), El parlar de sa a Tàrbena i la Marina, Alacant: Publicacions de la Universitat d’Alacant.

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

Translate »